--> :::: งานวิชาการ :::: วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
 

นางนภาพร สาธร
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
:: ข้อมูลทั่วไป ::

โครงสร้างหลักสูตร

:: ข้อมูล สำหรับ นักศึกษา ::

:: ข้อมูล สำหรับ อาจารย์ ::
ตัวอย่าง Coursesyllabus

เบอร์โทรศัพท์อาจารย์ที่ปรึกษา

หน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา

User:
Password:
 
 
จำนวนผู้เข้าชม:  1
 
ตัวอย่าง กำหนดการสอน
การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
เว็บไซต์วัดผล สถิติ และวิจัยทางการศึกษา
 
:: ตารางเรียน :: ปีการศึกษา 2552 ศูนย์เชียงราย
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2
สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาช่างยนต์ 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
สาขาพณิชยาการ สาขาพณิชยาการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิชาสามัญสัมพันธ์ สาขาวิชาวิชาสามัญสัมพันธ์
สาขาวิชาอาหาร สาขาวิชาอาหาร
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
:: ตารางเรียน :: ปีการศึกษา 2552 ศูนย์เวียงป่าเป้า
กาคเรียนที่ 1 กาคเรียนที่ 2
 
 
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 312 หมู่13 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 0-5377-4589 โทรสาร 0-5377-4584