แบบทดสอบการใช้โปรแกรม Microsoft Excel แบบทดสอบการบวกตัวเลข แบบทดสอบการลบตัวเลข แบบทดสอบการคูณตัวเลข
แบบทดสอบการหารตัวเลข แบบทดสอบการใช้ฟังก์ชั่น SUM แบบทดสอบการใช้ฟังก์ชั่น แบบทดสอบการใช้ฟังก์ชั่น IF
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบทดสอบการหารตัวเลข
-------------------------------------------------------------------

คำชี้แจง ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ถ้าต้องการเปิดใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ต้องปฏิบิติอย่างไร
ก. คลิกที่ปุ่ม Start ไปเลือกที่ Microsoft Excel
ข. Double Click ที่สัญลักษณ์
ค. ค. คลิกที่ปุ่ม Start ไที่ All Program และ Microsoft Office คลิกที่ Microsoft Office Excel
ง. เข้าสู่โปรแกรมวิธี ข หรือ ค ก็ได้


2. ถ้าไม่ต้องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ต้องปฏิบัติได้โดยวิธีใด
ก.  เลือก แฟ้ม (File) > จบการทำงาน (Exit)
ข.  คลิกที่ บนแถบคำสั่ง
ค.  ไปที่ปุ่ม Control Menu Bar คลิกที่ ปิด (Close)
ง.  สามารถปฏิบัติได้ทั้งข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค


3. ถ้าต้องการบันทึกข้อมูล สามารถทำได้โดย
ก.  คลิกที่ File > new
ข.  คลิกที่
ค.  คลิกที่ปุ่ม Ctrl+D
ง.  สามารถทำได้ทั้ง 3 วิธี


4. เครื่องหมายหารที่ใช้ในสูตรโปรแกรม Excel คือข้อใด ก. + ข. * ค. / ง. ^
ก.  +
ข.  *
ค.  /
ง. ^


5. 4+2/3 จะได้ผลลัพธ์เท่าใด้
ก.  2
ข. 4.67
ค.  6
ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.


6. สูตรคำนวณ =10/2 คือ สูตรคำนวณอะไร
ก.  การบวก
ข.  การลบ
ค.  การคูณ
ง.  การหาร


7. 4+2/2 จะได้ผลลัพธ์เท่าใด
ก.  2
ข.  3
ค.  5
ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.


8. ถ้าต้องการหาราคาสินค้ากับจำนวนเงินจะใช้วิธีการใด
ก. การบวก
ข. การลบ
ค. การคูณ
ง. การหาร


9. จากสูตร =10/2 คือ ข้อใด
ก.  2
ข.  5
ค.  8
ง.  20


10. ข้อใดเป็นสูตรที่ถูกต้อง
ก. A1+C2
ข. = AB+AC
ค. = C8/A1
ง. X-Y+Z = A1