:: ข้อมูล สำหรับ ผู้ดูแลระบบ ::

เข้าสู่ระบบ

:: ข้อมูล สำหรับ บุคลทั่วไป ::

สาขาวิชาเปิดเทียบโอน

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน

หลักฐานการสมัคร

หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ

การรับสมัคร

แนวทางการขอประเมินเทียบโอนความรู้
ประโยชน์ของการเทียบโอนความรู้
นิยามศัพท์
:: ข้อมูล สำหรับ นักศึกษา ::
บุคลากรแต่ละฝ่าย
ทำเนียบรุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
:: ข้อมูล สำหรับ อาจารย์ ::
ตัวอย่าง Coursesyllabus

เบอร์โทรศัพท์อาจารย์ที่ปรึกษา

หน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา

:: ผลงานนักศึกษาเทียบโอน ::
ตัวอย่าง ผลงานนักศึกษารุ่น 3
 
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
 
 
จำนวนผู้เข้าชม:  38683
 
:: ข่าว ประกาศ
 
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 312 หมู่13 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 0-5377-4589 โทรสาร 0-5377-4584