:: เมนูหลัก ::
bulletปฏิทินงานทะเบียน
bulletปฏิทินการศึกษาช่วงปิดภาคเรียน
bulletปฏิทินปฏิบัติงานหลักสูตรเทียบโอนความรู้
:: แบบคำร้องต่าง ๆ::
bulletทบ.001 คำร้องขอจบ
bulletทบ.002 คำร้องขอเอกสารงานทะเบียน

bulletทบ.003 คำร้องขอเอกสารแสดผลการเรียน

bulletทบ.05 คำร้องขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
bulletทบ.005 คำร้องขอลาพักการเรียน
bulletทบ.006 คำร้องขอเรียนรายวิชาในสถานศึกษาอื่น
bullet ทบ.007 คำร้องขอลาออก
bullet ทบ.008 คำร้องขออนุญาตถอนรายวิชา
bullet ทบ.009 คำร้องขอลงทะเบียนหลังกำหนด
bullet ทบ.010 แบบคำร้องของลงทะเบียนเรียนซ้ำ
bullet ทบ.011 คำร้องขอทำบัตรประจำตัว
bullet ทบ.012 คำร้องขอแก้ไขข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
bullet ทบ.013 คำร้องของลงทะเบียนสอบแก้ตัว
 
   
:: ประกาศ ฝ่ายทะเบียน ::
  ตัวอย่าง กำหนดการสอน1_52
   
   
:: ตารางเรียน :: ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
สาขาวิชาช่างยนต์ picture
 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์picture
 สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน picture
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า picture
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน picture
สาขาวิชาก่อสร้าง picture
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ picture
สาขาวิชาพณิชยการ picture
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ picture
สาขาวิชาโลจิสติกส์ picture
   
   
   
 
:: หน่วยงานในสถาบัน::
bullet ฝ่ายวิชาการ
bullet ฝ่ายแผนงาน
bullet ฝ่ายงานกิจกรรม
bullet ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
bullet งานหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์
bullet ศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยฯ
 
           
             
ฝ่ายงานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพเชียราย
 324 หมู่13 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5377-4589 โทรสาร 0-5377-4584
©2008-2009 All Reserve,http://www.cric.ac.th