วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

    ข้อมูลนักศึกษา: รายชื่อนักศึกษา

แจ้งเพิ่มข้อมูลนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าใช้งาน www.v-cop.net ได้
ส่วนของข้อมูลนักศึกษา สำหรับวิทยาลัยบันทึก
รหัสประจำตัวนักศึกษา 10 หลัก  *
คำนำหน้าชื่อ  *
ชื่อ  *
สกุล  *
วัน-เดือน-ปีเกิด      *
เลขประจำตัวประชาชน  เช่น 1526256548778 *
ปีที่จบการศึกษา  *
 
  
  1. สำหรับนักศึกษาทีไม่สามารถเข้าใช้งานได้ให้กรอกรายละเอียดให้ครบ
  2. ทางผู้ดูแลระบบจะทำการ แก้ไขข้อมูล จะเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุด