แจ้งรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา
นักเรียนนักศึกษาทีไม่สามารถเข้าใช้งาน เว็บไซต์
www.v-cop.net ได้ สามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.cric.ac.th/vcop/doc/addv-cop.pdf
โดยทางทีมงานจะเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนที่สุด ขออภัยในความไม่สะดวก

ดาวน์โหลดใบงาน v-cop
ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าไปแก้ไขข้อมูลของตัว
เอง โดยดาวน์โหลดใบงานที่ 1-7 ต่อจากนั้นให้
กรอกข้อมูลตามใบงานครับ
ใบงานที่ 1  2  3  4  5  6  7

 

 

www.v-cop.net

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาบางคนยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งาน www.v-cop.net ดังนั้นหามีความสงสัยหรือมีปัญหาทางด้านการใช้งาน สามารถเข้าไปแจ้งข้อมูลได้ที่ www.cric.ac.th/vcop/board/list.php

           เพื่อให้สถานศึกษา, นักเรียน/นักศึกษา, สถานประกอบการ ผู้ที่ต้องการเข้าสู่งาน อาชืพ ได้เข้าถึงข้อมูลแหล่งงาน, ข่าวสาร แรงงาน ด้วยตัวเอง  ผ่านระบบ  เครือข่ายสารสนเทศ ( IT ) แบบ Real Time

 

นักศึกษาจะต้องเตรียมข้อมูล

   สำหรับเข้าสู่ระบบ

   1.รหัสนักศึกษา 10 หลัก : *
   2.เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน : *
   3. วัน-เดือน-ปี เกิด :

   สำหรับกรอกข้อมูล

   1.คำนำหน้า
   2.ชื่อ
   3.นามสกุล
   4. ลขประจำตัวประชาชน
   5.เพศ ชาย หญิง
   6.สถานะสมรส
   7.สัญชาติ
   8.ศาสนา
   9.วัน-เดือน-ปี เกิด
   10.อายุ
   11.ส่วนสูง
   12.ที่อยู่
   13.จังหวัด
   14.สาขางาน
   15.เกรดเฉลี่ย

เข้าสู่เว็บไซต์ www.v-cop.net คลิ๊ก

1 .ใ้้ห้คลิ๊กที่ นักศึกษาปรับปรุง Resume ดังรูป

2.ให้คลิ๊กที่ นักศึกษาที่ำำทำการ login ครั้งแรก

3.ให้นักศึกษากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อเข้าใช้งานระบบ

4.หลังจากนั้นให้คลิกที่login เข้าสู่ระบบ

4.1 หากไ่่ม่สามารใช้งานได้พบกับหน้าจอ

ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผ่านเว็บไซต์ www.cric.ac.th/vcop/add/login.htm

หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.cric.ac.th/vcop/doc/addv-cop.pdf

 

4.2 กรณีสามารถใช้งานระบบได้ ให้คลิ๊ก login เข้าสู่ระบบ

5.เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้นักศึกษากรอกข้อมูลตามรายรายการด้านล่าง

6. จะพบกับหน้าจอกำหนดสถานะปัจจุบัน ให้เลือกเพียง 1รายการแล้ว คลิกบันทึก/แก้ไขข้อมูลทางเทคนิค

7.คลิกที่ แก้ไขประวัติ Resume

8.เลือกว่าจะยินยอมเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ คลิกที่บันทึก การกำหนดสถานะการเปิดเผยข้อมูล

9.ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

1.1ข้อมูลส่วนตัว

9.2 มูลการติดต่อ

9.3 ประวัติการศึกษา

10.หลักจากนั้นก็สามารถกรอกข้อมูลอื่่น ๆ ตามความเหมาะสมหรือออกจากระบบ

 

การบริหารจัดการและการให้บริการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

เป็นส่วนสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และต้องการบันทึกข้อมูลการจบการศึกษาและประสบ
การณ์ส่วนบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลประวัติ ให้สถานประกอบการได้ทราบและสามารถที่จะปรับปรุงข้อมูลเพิ่ม
เติมให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา และยังเป็นส่วนสำหรับนักศึกษาที่ต้องการค้นหาตำแหน่งงาน และ
สมัครงาน

 

© 2009 somkiat sacon.
email:ajsomkiat@hotmail.com