Untitled Document
Untitled Document
หน้าหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลงบประมาณและครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลงบประมาณ
ตลาดแรงงาน
ข้อมูลผลงานสถานศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
แผนที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
คณะผู้จัดทำ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทียบโอนฯ
งานวิชาการ
งานทะเบียน
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานกิจกรรม (เลือกชมรม)
องค์การนักศึกษา
CRIC Learning
ttt
ssงานทะเบียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ssกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ssศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ssวงการโลจิสติกส์ ไทย
ssLog in&Log out Internet Uses
aa เมนูผู้ดูแลระบบ
ssมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ssมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ssพาณิชยการเชียงราย
ssวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ssวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ssวิทยาลัยเกษตรและเทคโนฯ
ssเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย
ssวิรุณบริหารธุรกิจ
ssเทคนิคกาญจนาภิเษก
ssวิทยาลัยการอาชีพเทิง
ss
ss
กว้าง 720 pixel
ข่าวประชาสัมพันธ์
:: พบข้อมูล 75 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 2 หน้า

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2556
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2557 ได้เข้ารอบ 2 ผลงาน ( 07 มีนาคม 2014 เวลา 10:20:00)
 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ส่งเข้าประกวดงานสิ่งประดิ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ส่งเข้าประกวดงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ( 07 มีนาคม 2014 เวลา 09:52:38)
 
เครื่องมือ SAR ปีการศึกษา 2556 รวมทั้ง สถานศึกษา, แผนกวิชา และครูผู้สอนรายบุคคล
เครื่องมือ SAR ปีการศึกษา 2556 รวมทั้ง สถานศึกษา, แผนกวิชา และครูผู้สอนรายบุคคล ( 06 มีนาคม 2014 เวลา 13:26:29)
 
เครื่องมือ SAR สำหรับแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2556
เครื่องมือ SAR สำหรับแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2556 ( 06 มีนาคม 2014 เวลา 08:15:43)
 
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556(นร.นศ.ภาคปกติ)
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556(นร.นศ.ภาคปกติ) นร.นศ.ที่ติด0หรือ มส.ให้มาติดต่อขอสอบแก้ตัวตามกำหนดการปฏิทินช่วงปิด(การแต่งกายชุดนร.นศ.ให้เรียบร้อย) ( 05 มีนาคม 2014 เวลา 13:06:16)
 
PSAR ประจำปีการศึกษา 2556
ให้ครูผู้สอนเร่งดำเนินการจัดทำ PSAR ของตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556 ( 28 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:18:03)
 
รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน (รอบที่๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ด้วยวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย จะเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (รอบที่๑)ปีการศึกาา ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีลายละเอียดดังเอกสารแนบ ( 19 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:31:35)
 
แจ้งปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2557 แก้ไขใหม่
แจ้งปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2557 แก้ไขใหม่ ( 18 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 15:06:30)
 
กำหนดการรายงานตัวนร.นศ.ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดการรายงานตัวนร.นศ.ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ( 03 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:50:40)
 
ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนต่อวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ประจำปี 2557
ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนต่อวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ประจำปี 2557 ( 03 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:33:08)
 
ปฏิทินปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2556 (ส่วนนักเรียนนักศึกษา)
ปฏิทินปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2556 (ส่วนนักเรียนนักศึกษา) ( 03 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:30:14)
 
การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทค
โดยงานศูนย์ข้อมูล ( 30 มกราคม 2014 เวลา 09:38:52)
 
ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ประจำเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2557
ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ประจำเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2557 (ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา) ( 30 มกราคม 2014 เวลา 09:16:01)
 
ประกาศการเดินทางไปสอบ V-Net
( 17 มกราคม 2014 เวลา 11:34:14)
 
แจ้งผลการพิจารณานักเรียนโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย แจ้งผลการพิจารณานักเรียนโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2557 ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ( 15 มกราคม 2014 เวลา 13:15:25)
 
แจ้งผลการพิจารณานักเรียนโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย แจ้งผลการพิจารณานักเรียนโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2557 ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ( 15 มกราคม 2014 เวลา 13:14:10)
 
ประกาศเลขที่นั่งสอบ V-net ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 ประจ
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย แจ้งประกาศเลขที่นั่งสอบ V-net ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีกำหนดสอบในวันที่ 19 มกราคม 2556 ณ สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (โรงเรียนพาณิชยการเชียงราย) เวลา 08.00 - 16.00 น. ( 07 มกราคม 2014 เวลา 09:12:18)
 
ประกาศเลขที่นั่งสอบ V-net ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 ประจำปีการศึก
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย แจ้งประกาศเลขที่นั่งสอบ V-net ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีกำหนดสอบในวันที่ 19 มกราคม 2556 ณ สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (โรงเรียนพาณิชยการเชียงราย) เวลา 08.00 - 16.00 น. ( 07 มกราคม 2014 เวลา 08:55:25)
 
ประกาศ แจ้งผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.
ด่วน ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. ที่ค้างชำระหนี้ 91-150 วัน ขอให้ติดต่อชำระหนี้คืนกองทุน กยศ. ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือชำระหนี้ผ่านเครื่อง ATM, ADM หรือ KTB Online@Mobile หรือกรุงไทยเทเลแบงก์ (Krungthai Telebank 1551) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.studentloan.ktb.co.th หรือ www.studentloan.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ e-mail: gsl@ktb.co.th หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรืองาน Help Desk 0-2208-8699 หรือศูนย์สายใจ กยศ. 0-2610-4888 ( 11 ธันวาคม 2013 เวลา 15:35:57)
 
ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประการ ประจำปีการศึกษา 2555
ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประการ ประจำปีการศึกษา 2555 ( 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:22:03)
 
ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประการ ประจำปีการศึกษา 2556
ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประการ ประจำปีการศึกษา 2556 ( 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:06:09)
 
ขอรับการโอนย้ายข้าราชการ
ด้วยวิทยาลัยการอาชีพชียงราย มีความประสงค์รับการโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตราในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ติดต่อสอบถามในและนอกเวลาราชการ ที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร ๐๕๓ - ๗๗๔๕๘๔ ( 01 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:35:05)
 
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 (ผ่านระบบRMS2011หรือลิงค์นร.นศ.ตรวจสอบผลการเ
( 30 ตุลาคม 2013 เวลา 08:43:51)
 
ข้อกำหนดและเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 25
โดย: งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ( 28 ตุลาคม 2013 เวลา 11:20:00)
 
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย ( 28 ตุลาคม 2013 เวลา 08:15:05)
 
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 (ผ่านระบบRMS2011หรือลิงค์นร.นศ.ตรวจสอบผลการเ
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 (ผ่านระบบRMS2011หรือลิงค์นร.นศ.ตรวจสอบผลการเรียน)up21/10/56 ( 21 ตุลาคม 2013 เวลา 08:59:13)
 
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ๒ ตำแหน่ง ( 15 ตุลาคม 2013 เวลา 10:42:22)
 
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 (ผ่านระบบRMS2011หรือลิงค์นร.นศ.ตรวจสอบผลการเ
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 (ผ่านระบบRMS2011หรือลิงค์นร.นศ.ตรวจสอบผลการเรียน)up031056 ( 03 ตุลาคม 2013 เวลา 09:14:32)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒ อัตรา ( 01 ตุลาคม 2013 เวลา 16:01:04)
 
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 (ผ่านระบบRMS2011)
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 (ผ่านระบบRMS2011) และติดบอร์ดแต่ละแผนกวิชา หากนร.นศ.ที่ติด 0 หรือ มส.ให้ติดต่องานทะเบียนเพื่อรับคำร้องขอสอบแก้ตัว ตามกำหนดปฏิทินช่วงปิดภาคเรียน 1/2556 ที่ได้แจกไว้หรือประกาศหน้าเวป วิทยาลัยฯ ( 30 กันยายน 2013 เวลา 15:46:05)
 
ขอเชิญส่งผลงานร่วมการประกวดในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2556
ขอเชิญส่งผลงานร่วมการประกวดในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ( 19 กันยายน 2013 เวลา 16:26:53)
 
ปฏิทินช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2556 (สำหรับนักเรียน-นักศึกษา)
( 18 กันยายน 2013 เวลา 15:08:15)
 
แฟ้มสะสมผลงาน สำหรับครูข้าราชการ
แฟ้มสะสมผลงาน สำหรับข้าราชการ โดยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ( 18 กันยายน 2013 เวลา 08:54:11)
 
PortfolioForm_Teacher
สำหรับครูจ้างสอน โดยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ( 11 กันยายน 2013 เวลา 10:22:51)
 
PortfolioForm_Staff 2556
สำหรับเจ้าหน้าที่ โดยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ( 11 กันยายน 2013 เวลา 10:22:11)
 
แบบฟอร์มและข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ 2556
แบบฟอร์มและข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ 2556 โดยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ( 11 กันยายน 2013 เวลา 09:17:15)
 
ปฏิทินปฏิบัติงานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 เดือนกันยายน - พฤศจิกายน
ปฏิทินปฏิบัติงานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 เดือนกันยายน - พฤศจิกายน โดยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ( 11 กันยายน 2013 เวลา 09:04:39)
 
แบบฟอร์มแผนธุรกิจ
แบบฟอร์มแผนธุรกิจ โดยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ( 11 กันยายน 2013 เวลา 09:03:42)
 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2555
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2555 ( 07 สิงหาคม 2013 เวลา 14:06:29)
 
แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2557
แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2557 ( 07 สิงหาคม 2013 เวลา 14:05:28)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ [1] 2 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

 
Untitled Document
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 324 หมู่13 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5377-4589 โทรสาร 0-5377-4584
Email : itc.cric.ac.th@gmail.com
©2008-2009 All Reserve,http://www.cric.ac.th Power by : Easy Soft