|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกการบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ-เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างประจำ
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
เว็บไซต์ อื่นๆ
Vdis
Rms วก.ชร.
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 799  
เข้าชมปีนี้ : 6,250  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 6,602  
  ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. -
 
ฝ่าย/งาน ยอดรวมทั้งหมด เพศ ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี อนุปริญญาหรือต่ำกว่า หมายเหตุ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  
คณะผู้บริหาร 3 3 1 - 1 2 - - - - -  
สาขาวิชาช่างยนต์ 7 7 - - - 3 - 4 - - -  
สาขาวิชาเครื่องกลและซ่อมบำรุง 3 3 - - - - - 3 - - -  
สาขาวิชาโลหะการ 3 3 - - - 1 - 3 - - -  
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 5 4 1 - - 3 - - 2 - -  
สาขาวิขาอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 - - - 2 - - - - -  
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 3 2 1 - - - - 2 1 - -  
สาขาวิชาพณิชยการ 5 1 4 - - - 2 1 2 - -  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 2 1 - - 2 - - 1 - -  
สาขาวิชาคหกรรมการผลิต 3 - 3 - - - - - 2 - 1  
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1 - 1 - - - - - 1 - -  
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 1 - - - - - 1 - - -  
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 7 5 2 - - 1 1 4 1 - -  
บุคลากรทางการศึกษาข้าราชการ 2 - 2 - - - - - 2 - -  
พนักงานราชการ 1 - 1 - - - 1 - - - -  
ลูกจ้างประจำ 7 7 - - - - - 1 - 6 -  
ลูกจ้างชั่วคราว 12 3 9 - - 1 1 1 7 1 1