|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกการบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ-เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างประจำ
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
เว็บไซต์ อื่นๆ
Vdis
Rms วก.ชร.
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 798  
เข้าชมปีนี้ : 6,249  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 6,601  
  ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย

ประวัติการจัดตั้งเนื้อที่และที่ตั้งในปัจจุบัน
         เป็นสถานศึกษาสังกัด สำนักงานการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติระยะที่ 5 โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพเชียงราย วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2523 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 และประกาศยกฐานะเป็นวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2534 สถานที่จัดตั้งเลขที่ 324 หมู่ 13 บ้านหนองยาว กิโลเมตรที่ 3 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

 

พื้นที่ดำเนินการ
         วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในท้องถิ่นที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจึงได้มอบพื้นที่จำนวน 23 ไร่ 1 งาน 27 วา ให้กับกรมอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งอาคารเรียน และในปี 2531 สถานศึกษาได้รับมอบที่ดินเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบจากสภาตำบลท่าสาย และประชาชนในท้องถิ่น โดยมอบพื้นที่อีก 2 ไร่ 1 งาน 92 วา ให้ทางวิทยาลัยฯ รวมเป็นพื้นที่ปัจจุบัน 25 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา

 

สถานที่ตั้ง
         วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ตั้งอยู่ที่ 324 หมู่ที่ 13 บ้านหนองยาว กิโลเมตรที่ 3 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 
โทรศัพท์ 0 – 5377 – 4589 โทรสาร 0 – 5377 – 4584 
Website : www.cric.ac.th 
Email : cric.itc@gmail.com

พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีลักษณะสภาพชุมชนโดยสังเขปดังต่อไปนี้
⇒ ทิศเหนือ จดถนนเชียงราย – เทิง กม.ที่ 3 ฝั่งตรงข้ามเป็นหมู่บ้านสินธานี 
⇒ ทิศใต้ จดชุมชนบ้านหนองยาว และวัดเวียงกลาง ตำบลท่าสาย
⇒ ทิศตะวันออก จดชุมชนบ้านหนองยาว 
⇒ ทิศตะวันตก จดหมู่บ้านสินธานี 3

 

ปรัชญา
         วิชาการก้าวไกล ใช้เวลาให้เกิดคุณ  ทักษะเด่นนำ คุณธรรมครองใจ

 

วิสัยทัศน์ [VISION]
         มุ่งจัดการศึกษา จากระดับรากหญ้าสู่สากล เติมปัญญาให้สังคม

 

พันธกิจ
         1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน
         2. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาในด้านเทคโนโลยี ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานอาชีพ
         3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพื่อการบริการสังคม
         4. สร้างผู้ประกอบการใหม่เพื่อการมีงานทำ